Kategorie
Budownictwo

Osiedla na terenach zalewowych

Budowa nowoczesnych osiedli przez inwestor�w bardzo cz�sto musi odpowiada� p�niejszym oczekiwaniom klient�w. Przede wszystkim tego typu osiedla musz� by� nowoczesne, dostosowane do potrzeb klienta, a najwa�niejsze jest to �e musz� by� tanie. Bardzo cz�sto inwestorzy chc�c zaoszcz�dzi� na kupnie ziemi staraj� si� j� naby� po jak najni�szej cenie. Nierzadko zdarza si� tak, �e kupuj� oni ziemie, stanowi�ce niegdy� tereny zalewowe. Co ciekawe po zbudowaniu osiedla ludzie bardzo ch�tnie nabywaj� takie mieszkania, gdy� dla nich nie liczy si� lokalizacja, a cena obiektu. Pozornie woda nie zagra�a osiedlom, ale gdy rzeka wr�ci do starego koryta, albo podczas obfitych opad�w, po prostu wyleje, w�wczas osiedle stoi w wodzie. Bardzo cz�sto ko�czy si� to zniszczeniem mieszkania, grzybem i ple�ni�. Dlatego te� nie warto da� si� skusi� na niskie ceny, warto przed zakupem sprawdzi� teren, gdzie inwestor zbudowa� osiedle. Bran�a budowlana tak�e posiada swoje triki i sztuczki, kt�re pozwalaj� nabra� klient�w.

  Budownictwo, czyli zmiany w postrzeganiu